Diagnoza logopedyczna – Centrum medyczne OpraMed
ADRES: ul. Nike 29, 02-442 Warszawa Dzielnica Włochy

Diagnozę logopedyczną rozpoczyna się zwykle od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z Pacjentem lub Opiekunami Pacjenta, w przypadku dzieci. Im młodsze jest dziecko tym większa jest rola wywiadu. Istotne mogą okazać się informacje dotyczące przebiegu ciąży, porodu i okresu okołoporodowego, oceny noworodka i osiągania przez dziecko kamieni milowych (pierwsze kroki, pierwsze słowa i zdania, itp.). Pojawić się mogą także pytania o przebyte choroby (zwłaszcza infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie ucha), sposób karmienia dziecka oraz wady wymowy występujące wśród członków najbliższej rodziny.

Kolejnym etapem diagnozy jest sprawdzenie artykulacji, czyli ustalenie głosek Pacjent wypowiada prawidłowo, a z którymi ma problem. W przypadku dzieci odbywa się to z wykorzystaniem kolorowych obrazków lub innych atrakcyjnych dla małego Pacjenta pomocy dydaktycznych.

W czasie wizyty dokonywana jest również ocena narządu mowy pod względem prawidłowości budowy i sprawności. Logopeda sprawdza także słuch fonematyczny Pacjenta, czyli jego zdolność do różnicowania dźwięków mowy i przekładania ich na konkretne znaczenia. Może się to odbywać z wykorzystaniem par podobnie brzmiących wyrazów (tom-dom).

Podczas spotkania logopeda ocenia także spontaniczne wypowiedzi Pacjenta oraz zakres słownictwa czynnego i biernego.

Wizyta kończy się przedstawieniem diagnozy, wskazaniem problemów i trudności z jakimi zmaga się Pacjent oraz propozycją ewentualnej terapii. Zdarzają się także sytuacje kiedy proces diagnozy trzeba podzielić na kilka spotkań. Decyzję w tym przypadku podejmuje logopeda.

Program terapii opracowany jest indywidualnie dla każdego z Pacjentów, z uwzględnieniem posiadanych już umiejętności, możliwości oraz zainteresowań. W przypadku zaburzeń artykulacji opiera się on na opracowanym schemacie, który obejmuje wywołanie prawidłowej głoski, utrwalenie jej brzmienia w izolacji oraz różnych pozycjach w wyrazie oraz na wprowadzeniu prawidłowego wzorca wymowy do spontanicznej, potocznej mowy Pacjenta.

Istotne znaczenie w osiągnięciu sukcesu w terapii mają systematyczne i rzetelne ćwiczenia w domu. W czasie każdej z wizyt Pacjent otrzyma wskazówki, nad czym i w jaki sposób powinien pracować. W przypadku terapii logopedycznej dzieci niezwykle ważna jest współpraca opiekunów małego Pacjenta z logopedą oraz ich zaangażowanie w proces terapeutyczny.

Spotkanie, w czasie którego przeprowadzana jest diagnoza logopedyczna, trwa 60min.

Sesje terapeutyczne trwają 30 lub 50 minut, a ich długość i częstotliwość ustalana jest przez logopedę, w zależności od potrzeb i możliwości Pacjenta, zwykle jest to 1 lub 2 spotkania w tygodniu.